Υπηρεσίες Πρασίνου
Αρχιτεκτονική Μελέτη Χώρων
Προμήθεια Φυτών και Κατασκευαστικού Υλικού
Συντήρηση Χώρων Πρασίνου
Άλλες Υπηρεσίες
Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες
Εφαρμογές Παρασιτοκτονίας
Αρχιτεκτονική Μελέτη Χώρων
Υπηρεσίες
  • Καταγραφή Χώρων (Επιμέτρηση Έργου)
  • Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης (Τελική Μορφή Χώρου)
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη Φύτευσης
  • Μελέτη Φωτισμού 
  • Κοστολόγηση Έργου