Έργα Πρασίνου
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Εφαρμογές Παρασιτοκτονίας
Απεντομώσεις
Μυοκτονίες
Απολυμάνσεις
Απωθήσεις Πτηνών - Ερπετών
Εφαρμογές Παρασιτοκτονίας
Εφαρμογές Παρασιτοκτονίας

Εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών  και μεθόδων για την εξασφάλιση αποτελεσματικών και ασφαλών λύσεων σε κάθε πρόβλημα παρασίτων.